Kodeks dobrych praktyk

 1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
 • zostaną spełnione założone cele szkolenia
 • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiadała firma szkoleniowa)
 • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych
 • prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych
 • w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia
 • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy
 • dane powierzone przez klienta są poufne i przetwarzane zgodnie z wytycznymi RODO
 1. Instytucja szkoleniowa (Rozwój Organizacji Aleksandra Suchowiejko) ma prawo oczekiwać, że:
 • uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia
 • uczestnicy wezmą czynny udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach
 • uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł
 • w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach EFS uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu 
 1. Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może złożyć reklamację, jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszego kodeksu. 
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczt lub poczty elektronicznej na adres biuro@rozwojorganizacji.com, lub doręczona osobiście do biura firmy.a. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • przedmiot reklamacji
 • argumenty uzasadniające reklamację
 • propozycje formy zadośćuczynienia 

b. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od dnia zakończenia szkolenia. 

c. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej procedury. 

d. Organizator szkolenia ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni. 

e. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia. 


f. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie. 

g. Możliwe formy rekompensaty: 

 • powtórzenie szkolenia w innym terminie 
 • zniżka na kolejne szkolenie
 • otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych
 • kary umowne (jeżeli umowa takie przewiduje) 

h. Pozostałe kwestie związane z reklamacją reguluje Kodeks Cywilny. 

 1. Firma szkoleniowa organizuje szkolenia wyłącznie w salach szkoleniowych spełniających zasady BHP i PPO. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i PPO obowiązujące w danym obiekcie. 
 1. Zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych związanych z realizacją szkolenia: a. W przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych trener prowadzący szkolenie ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Organizatora szkolenia, w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej. b. W przypadku szkoleń zamkniętych Przedstawiciel Organizatora szkolenia ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Klienta w celu przedstawienia sytuacji oraz ustalenia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej. 
 1. W przypadku zaistnienia nagłej sytuacji losowej (nagła choroba trenera, wypadek losowy np. wypadek samochodowy) uruchamiana jest jedna z możliwych opcji:

a. Jeżeli jest możliwość przeprowadzenia szkolenia przez innego trenera szkolenie odbywa się w terminie.

b. Jeżeli nie ma możliwości zastąpienia trenera podejmowana jest decyzja o natychmiastowym odwołaniu szkolenia. Następnie ustalany jest nowy termin szkolenia. Jeżeli Klient poniósł koszty z tytułu zmiany terminu szkolenia, Organizator rozpoczyna procedurę reklamacji. Jeżeli Klient nie poniósł kosztów, szkolenie odbywa się w nowym terminie.

 1. Trener ma prawo poproszenia osoby nietrzeźwej o opuszczenie sali szkoleniowej, jeżeli zachowanie uczestnika uniemożliwia prowadzenie szkolenia, a w wyjątkowych sytuacjach wezwania ochrony lub innych służb np.: policji, pogotowia.